anticimex visie op duurzaamheid

Duurzaamheid

Vermindering van het gebruik van biociden

Het gebruik van biociden ter bestrijding van schadelijke organismen die noodsituaties veroorzaken, is iets wat in de nabije toekomst nodig zal zijn.Maar Anticimex streeft er altijd naar om de chemicaliën te kiezen met de minst mogelijke impact op het milieu, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats. Preventief werken en de ontwikkeling van het digitale concept SMART zijn krachtige instrumenten om het gebruik van biociden op lange termijn te verminderen.

VN-DOELSTELLING 3
Goede gezondheid en welzijn

Vermindering van het gebruik van biociden vermindert het risico op verwondingen en ziekten veroorzaakt door chemische stoffen.

VN-DOELSTELLING 15
Ecosystemen en biologische diversiteit

Het gebruik van biociden betekent een zekere chemische verontreiniging van de ecosystemen.

VN-DOELSTELLING 9
Duurzame industrie, innovaties en infrastructuur

Anticimex streeft ernaar de ontwikkeling van nieuwe en milieuvriendelijkere oplossingen te bevorderen.

DOELSTELLING EN BELANGRIJKSTE PRESTATIE-INDICATOR

Anticimex meet haar prestaties met betrekking tot deze doelstelling door het aantal SMART installaties, en de SMART-omzetgroei, aangezien SMART-diensten de onderneming minder biociden hoeft te gebruiken.

Het aantal geïnstalleerde eenheden bedroeg 175.109 op 31 december 2020. Voor de SMART omzetgroei is het doel is een jaarlijkse groei van 25 procent, wat in 2020 26 procent.

Vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide

Anticimex werkt voortdurend aan de vermindering van de directe emissies van haar activiteiten, met de nadruk op het wagenpark.

VN-DOEL 13
Klimaatactie

Het gebruik van dienstauto's is noodzakelijk om klanten service te verlenen en komt ook overeen met het grootste deel van de klimaatimpact van Anticimex. Om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen, ligt de focus op routeoptimalisatie bij de dienstverlening. Digitale technologie vermindert ook het aantal noodzakelijke bezoeken.

DOELSTELLING EN BELANGRIJKSTE PRESTATIE-INDICATOR

Anticimex stelt zich ten doel om tussen 2018 en 2025 een vermindering van 15 procent te realiseren in de directe CO2-emissie-intensiteit van bronnen in eigendom of beheer. In 2020 bedroegen de broeikasgasemissies in scope 1 3,2 ton koolstofdioxide per miljoen SEK aan inkomsten, op basis van gegevens die 99 procent van de netto-inkomsten vertegenwoordigen. Voor dezelfde periode bedroegen de GHG Scope 2-emissies, gebaseerd op de markt, 0,4 ton koolstofdioxide per miljoen SEK aan inkomsten, gebaseerd op gegevens die 72 procent van de netto-inkomsten vertegenwoordigen. Tot 2018 heeft Anticimex haar koolstofintensiteitsindex met 5,0 procent verminderd.

De geprefereerde werkgever zijn

In 2018 werd de doelstelling "diversiteit bevorderen" uitgebreid tot "de geprefereerde werkgever zijn", met inbegrip van diversiteit, loopbaanontwikkeling en betrokkenheid op de werkplek.

VN-DOELSTELLING 8
Fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en economische groei

Anticimex werkt aan het bevorderen van inclusieve en duurzame economische groei op lange termijn, en volledige en productieve werkgelegenheid met fatsoenlijke werkomstandigheden voor iedereen.

VN-DOELSTELLING 10
Verminderde ongelijkheid

Anticimex streeft voortdurend naar werkplekken zonder enige vorm van discriminatie. Hieraan gekoppeld is nu de ambitie toegevoegd om carrièremogelijkheden en boeiende werkplekken te bieden - ongeacht waar in de Anticimex groep een werknemer werkt. De ambitie om kansen te bieden aan alle werknemers, ongeacht hun achtergrond, etniciteit of seksualiteit, is een essentieel onderdeel van het streven om de favoriete werkgever te zijn.

DOELSTELLING EN BELANGRIJKSTE PRESTATIE-INDICATOREN

Anticimex' ambitie voor carrière en betrokkenheid op de werkplek is het bereiken van een eNPS-score in lijn met of boven de benchmark. In 2020 bedroeg de geaggregeerde score van de Groep 10, boven de benchmark van 9.

Bevordering van een veilige en gezonde werkplek

De werknemers van Anticimex worden in situaties geconfronteerd met beroepsrisico's. Het beheer van gezondheid en veiligheid maakt integraal deel uit van ons bedrijfsmodel en wordt regelmatig opgevolgd tijdens bedrijfsbeoordelingen van de filialen.

VN-DOELSTELLING 3
Goede gezondheid en welzijn

Vermindering van het gebruik van biociden vermindert het risico op verwondingen en ziekten veroorzaakt door chemicaliën.

DOELSTELLING EN BELANGRIJKSTE PRESTATIE-INDICATOR

Een veilige werkomgeving is de basis van al onze activiteiten. Als een belangrijke prestatie-indicator houdt Anticimex het aantal incidenten per 100 werknemers bij. Anticimex richt zich op het bevorderen van veilig gedrag, evenals op voortdurende trainingen voor veiligere procedures, om zo ons doel van nul incidenten te bereiken. In 2020 bedroeg het geaggregeerde aantal incidenten per 100 werknemers 3,7.

Lees hier het volledige Anticimex Group Sustainability Report 2020.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900