Algemene verkoopsvoorwaarden Anticimex NV

1. Algemeen Deze algemene verkoopsvoorwaarden van Anticimex (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, werken, prestaties en overeenkomsten van Anticimex en worden aan de klant meegedeeld bij aflevering van een offerte of bij een bestelling/opdracht. Afwijkingen van de Voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze afgevaardigden, zijn enkel aan Anticimex tegenstelbaar indien schriftelijk bevestigd en geldig ondertekend door Anticimex en de klant; in dergelijk geval blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden van kracht.

2. Werken en prestatie De uit te voeren werken en prestaties zijn bepaald in de bijzondere voorwaarden. De werken en prestaties worden uitgevoerd met producten uitgekozen door Anticimex en toegelaten of erkend door het ministerie van Volksgezondheid en/of Landbouw. Werken en prestaties worden beschouwd als aanvaard en ontvangen, behoudens betwisting zoals hierna bepaald. Wanneer het leveringsbewijs zou verloren gegaan zijn of niet werd ondertekend door de bestemmeling, geldt de factuur in ieder geval als bewijs van de levering. In geval van werkzaamheden/verbouwingen bij de klant blijven de inspectiebezoeken gehandhaafd zoals voorzien. Dit om eventuele hinder/infestatie naar de omgeving toe te voorkomen. Indien er twijfel zou bestaan of het product of de werkwijze, zoals vermeld in ons voorstel, schade zou kunnen veroorzaken aan de aanwezige materialen of gestockeerde producten, kan de klant te allen tijde onze technische fiches raadplegen. Anticimex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade ingevolge normaal gebruik van deze producten. Anticimex behoudt zich het recht voor om de werken en prestaties te laten uitvoeren door een door haar aangestelde onderaannemer.

3.Middelenverbintenis Deze overeenkomst is een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis. Al onze overeenkomsten worden opgemaakt onder voorbehoud van een normale bedrijfsvoering bij de klant, wat inhoudt dat onze verbintenis om behandelingen in service uit te voeren enkel geldig is indien de klant zich ertoe houdt de oorzaak van de infestatie weg te nemen. De Klant verbindt zich ertoe de adviezen van Anticimex stipt op te volgen. Structurele / zware tekortkomingen en/of het niet opvolgen van adviezen op het vlak van proofing, hygiëne, opslag,… kunnen aanleiding geven tot opschorting van de behandelingen in service.

4. Leveringstermijnen De leveringstermijnen zoals vastgelegd in de overeenkomst zijn steeds indicatief. Anticimex engageert zich om deze zo strikt mogelijk na te leven, maar zal niet kunnen aangesproken worden in schadevergoeding of annulatie van de overeenkomst indien vertragingen zouden optreden onafhankelijk van de wil van Anticimex.

5. Kosten Behoudens andersluidende overeenkomst, gelden volgende bepalingen inzake kosten.De verpakkings- en verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Eventuele bijkomende kosten, opgelegd door de overheden, worden aan de klant doorgerekend. De klant draagt de kosten voor elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water.De verplaatsingskosten zijn ten laste van de klant indien deze aan zijn nalaten te wijten zijn. In geval van afwezigheid van de klant bij een afspraak, wordt de niet uitgevoerde behandeling beschouwd als een uitgevoerde behandeling en is de factuur verschuldigd en vervalt de garantie tot de volgende behandeling; daarenboven heeft Anticimex het recht om verplaatsingskosten voor een minimum bedrag van EUR 50 te vorderen en te factureren. Bij schorsing van prestaties om eender welke reden die niet te wijten is aan een fout van Anticimex, heeft Anticimex het recht haar kosten (zoals de verplichte werkweek voor economische werkloosheid, zoals huur, lease of afschrijvingskosten van uitrusting), aan de klant te factureren, naast 5% van het tarief van de niet-gepresteerde uren als vergoeding voor administratieve kosten van Anticimex. De klant zal Anticimex steeds minstens 10 dagen op voorhand schriftelijk informeren omtrent toekomstige schorsingen en reactivering zodat Anticimex de nodige formaliteiten kan verzorgen. Zo niet is de hierdoor veroorzaakte kost ten laste van de klant.

6. Schorsing van de overeenkomst In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld zware verbouwingen in de lokalen van de klant, onbereikbaarheid van de lokalen van de klant wegens wegenwerken, gedwongen sluiting op bevel van de overheid, …) heeft de klant het recht een schorsing van de overeenkomst aan te vragen aan Anticimex. Deze aanvraag dient schriftelijk te gebeuren, waarna in geval van akkoord over de schorsing, het begin en einde ervan in gemeenschappelijk overleg zal worden bepaald. Na afloop van de overeengekomen schorsingsperiode herneemt de overeenkomst haar volle werking, en wordt de overeenkomst ook verlengd met een duurtijd overeenstemmend met de schorsingsperiode. De garantie vervalt gedurende de schorsingsperiode.

7. Herziening De in de overeenkomst overeengekomen prijs kan door Anticimex worden herzien in functie van de evolutie van de prijzen van de samenstellende delen van deze prijs (waaronder doch niet beperkt tot: lonen, materialen, productiekosten, grondstoffen, brandstofprijzen, heffingen van de overheid …).

8. FacturatieProtest ten aanzien van de factuur dient op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld aan Anticimex. In toepassing van artikel 8.11 § 4 B.W. wordt bij gebreke aan protest de klant-ondernemer geacht de factuur, met inbegrip van de daarop voorkomende voorwaarden, aanvaard te hebben. Ten aanzien van de klant niet-ondernemer wordt afwezigheid van protest binnen de 8 dagen na aanmaning beschouwd als een omstandig stilzwijgen.

9. Betaling Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn de facturen zonder disconto betaalbaar op de maatschappelijke zetel en dit ten laatste op de vervaldag. De factuur wordt als betaald aanzien op het ogenblik dat de fondsen worden bijgeschreven op de bankrekening van Anticimex. Indien aan de klant een krediettermijn wordt toegekend, dient de betaling voor de vervaldag op de bankrekening van Anticimex te zijn bijgeschreven De facturen zijn altijd betaalbaar door de klant; schuldvergelijking, zelfs ten aanzien van leveranciers van Anticimex, is dus uitgesloten. De facturen worden onherroepelijk geacht verzonden te zijn op datum van inschrijving in de boekhouding van Anticimex. Bij gebreke van betaling op de vervaldag van één enkele factuur worden, ook als bij bijzondere voorwaarden aan de klant een krediettermijn werd verleend, alle aan de klant toegezonden facturen onmiddellijk opeisbaar en vervallen alle toegestane krediettermijnen en worden de verschuldigde bedragen verhoogd met een vaste en niet te verminderen schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten, vastgesteld op 15%, met een minimum van 125 Euro, van alle nog verschuldigde sommen. Bovendien zullen de niet-betaalde facturen een verwijlintrest van 1% per begonnen maand opbrengen vanaf de factuurdatum. Indien de intrestvoet bedoeld in artikel 5 van de wet van 02.08.2002 hoger is, wordt deze laatste toegepast. De vaste schadevergoeding en de verwijlintrest zijn in volle recht en zonder aanmaning verschuldigd. Alle kosten verbonden aan de inning van de facturen zijn ten laste van de klant.

10. Wanprestaties Enige wanprestatie van de klant, waaronder maar niet beperkt tot de betalingsvoorwaarden, geeft Anticimex het recht haar werken en prestaties op te schorten of definitief te stoppen, en wel onmiddellijk, zonder aanmaning noch voorafgaand bericht, met behoud van alle rechten, waaronder deze voorzien in de Voorwaarden, en van alle schadevergoedingen.

11. Aanvang en duur overeenkomst Elk contract vangt aan op de datum vermeld in de overeenkomst. Als er geen aanvangsdatum vermeld staat, dan geldt de datum van ondertekening als aanvangsdatum. Als er geen datum van ondertekening vermeld staat, dan geldt de datum van eerste uitvoering als aanvangsdatum. Behoudens andersluidende overeenkomst en onder voorbehoud van de artikelen 6 en 10, worden de contracten voor een periode van drie jaar afgesloten. Zij zijn door elke partij schriftelijk opzegbaar met een opzegtermijn van minstens 3 maanden voor de driejaarlijkse verjaardag van de aanvang van de overeenkomst. Bij gebreke hieraan wordt de overeenkomst stilzwijgend en onherroepelijk telkens opnieuw met een nieuwe termijn van drie jaar verlengd. De klant die, om welke reden ook, de overeenkomst zou verbreken, stopzetten of beëindigen zonder voorgaande bepalingen in acht te nemen, is een vergoeding verschuldigd gelijk aan 9 maanden indien de verbreking plaatsvindt in het eerste jaar, 6 maanden in het tweede jaar en 3 maanden in het derde jaar. Deze vergoedingen hernemen bij iedere verlenging van de overeenkomst.

12. Personeel van Anticimex a. Het personeel van Anticimex werkt uitsluitend onder leiding en toezicht van Anticimex. b. De rechtstreekse of onrechtstreekse tewerkstelling of aanwerving van personeel van Anticimex of van personeel dat via Anticimex in de loop van de laatste 6 maanden actief is geweest bij de klant of bij de met hem verbonden ondernemingen, zowel tijdens de overeenkomst, als gedurende één jaar volgend op de beëindiging, verplicht de klant aan Anticimex een schadevergoeding te betalen gelijk aan het dubbel van alle vergoedingen en lasten voor het betreffende personeel verschuldigd voor hun activiteit van de laatste 6 maanden. c. De klant dient tevens de verplichtingen na te leven die op hem rusten inzake het welzijn en veiligheid op het werk. De klant is op de hoogte van de risico's eigen aan onze werkzaamheden.

13. Betwisting/klachten Klachten dienen op straffe van verval schriftelijk te worden gemeld (a) inzake schade, zichtbare gebreken of niet-conformiteit binnen de 8 dagen na levering en (b) inzake verborgen gebreken binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek en in elk geval binnen de drie maand na levering of uitvoering.

14. Aansprakelijkheid Het bedrag van de schadevergoeding waartoe Anticimex kan worden aangesproken, is steeds beperkt tot maximaal ofwel de opbrengst van het betreffende contract over de laatste 12 maanden, ofwel EUR 125.000,00 indien dit laatste bedrag lager is. Deze beperking geldt ook in geval van zware fout of opzet van werknemers of medewerkers van Anticimex. Anticimex kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade die niet voorzienbaar is, gebreken niet conform gemeld of buiten waarborg, de ouderdom of de slechte of onwettige toestand van de gebouwen, installaties, meubilair, materieel of te wijten aan een gebrek aan voorzorgen door de klant om de schade te beperken, onmogelijkheid om de geplande werking van de onderneming na te komen, of voor vorderingen door een derde ingesteld tegen de klant, zelfs indien Anticimex vooraf op de hoogte was gesteld omtrent de mogelijkheid van dergelijke schade. Voor verborgen gebreken is Anticimex enkel verantwoordelijk voor zover wordt bewezen dat Anticimex daarvan kennis had, dewelke niet wordt vermoed en is in elke geval beperkt tot drie maand na uitvoering of levering; de tijdig gegronde klachten geven aanleiding tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling, zonder dat Anticimex tot schadevergoeding is gehouden.

15. Overmacht Geen enkele vergoeding is door Anticimex verschuldigd ten titel van schade en intrest voor laattijdige uitvoering van de werken in geval van overmacht waaronder uitdrukkelijk begrepen worden staking, lock-out, slechte klimatologische toestanden, oproer, pandemie enz ...Deze verklaring is niet beperkend. Deze omstandigheden geven de klant niet het recht om de overeenkomst met Anticimex te beëindigen. Indien schriftelijk en uitdrukkelijk een leveringstermijn is overeengekomen, wordt deze opgeschort.

16 . Goederen a. Eigendom van de geleverde goederen die de klant aankoopt gaat pas over op de klant nadat deze aan Anticimex alle betalingen en andere verplichtingen ingevolge deze levering heeft voldaan, met inbegrip van eventuele kosten, vergoedingen en boeten. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle aanwezige goederen en blijft bestaan ook wanneer de goederen zijn verwerkt, geïncorporeerd, etc.De klant kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken; meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden ter beschikking stellen, in onderpand geven of in eigendom overdragen. In dergelijk geval heeft Anticimex het recht om de geleverde of geplaatste voorwerpen terug te halen of te doen afbreken op kosten van de klant. b. Het risico gaat over op het moment van verzending uit de magazijnen van Anticimex. c. De levering van producten en/of diensten houdt geenszins de overdracht of toekenning in van enig recht van intellectuele eigendom. Anticimex draagt ten aanzien van de klant geen verantwoordelijkheid voor enig intellectueel eigendomsrecht van een derde. d. De goederen die Anticimex aanwendt voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen de onderhoudsovereenkomst blijven steeds eigendom van Anticimex. Bij beëindiging van de onderhoudsovereenkomst zal Anticimex schriftelijk een inventarisatie overmaken aan de klant met de goederen die aan Anticimex toebehoren en de kostprijzen hiervan. Deze goederen zullen door de klant verzameld worden en klaargezet worden voor afhaling door Anticimex ten laatste 15 dagen na de ontvangst van de inventarisatie.

17. Privacy De gegevens door de klant naar aanleiding van deze overeenkomst aan Anticimex meegedeeld, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Een toegang voor eventuele verbetering kan schriftelijk gevraagd worden. Anticimex verbindt zich ertoe om confidentiële informatie verkregen rechtstreeks van de klant of via de werkzaamheden pest controle niet over te maken aan derden. Deze verplichting geldt niet voor informatie die publiek gekend is of verkregen werd via derden. De geheimhoudingsplicht geldt evenmin in het geval van een gerechtelijk bevelschrift door een bevoegde instantie. Voor inlichtingen over zijn privacy rechten kan de klant zich richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

18. Nietigheid of ongeldigheid Bij eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de vermelde bepalingen, blijven de andere bepalingen van kracht. Indien een clausule ongeldig zou blijken dan verbinden de partijen er zich toe de nietige of niet uitvoerbare clausule te vervangen door de geldige bepaling die het er dichtst bij aanleunt zodat zo veel mogelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoelingen van de partijen wordt verwezenlijkt.

19.Geschil Ieder geschil wordt naar keuze van Anticimex voorgelegd aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Anticimex of van Brussel.

20. Toepasselijk recht De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt steeds beheerst door het Belgisch recht.

(ENG) General terms and conditions

(FR) Conditions générales de vente

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900