fumigatie en fumigeren containers

Fumigaties

Er zijn nationaal als internationaal heel wat richtlijnen met betrekking tot deze materie. Ze dienen vooral om de verspreiding van de vermelde risico’s te voorkomen als om de veiligheid van het personeel actief in de sector te waarborgen.

Risico's van internationaal transport

Een belangrijk deel situeert zich in de aantasting van de goederen door ongedierte. Het kan gaan om veel voorkomende ‘inheemse’ soorten (huismuis, bruine rat, kakkerlakken, vliegende insecten, …) of meer exotische exemplaren (zwarte weduwe, …).

De schade kan verschillende vormen aannemen (schade aan verpakking, goederen, besmetting door uitwerpselen, …). De economische schade en het verlies van imago bij klanten kunnen aanzienlijk zijn.

Bepaalde voorraadgoederen zoals koffie, tabak, cacao, rijst, …. worden gekenmerkt door een aantal specifieke plagen die een aangepaste aanpak vereisen. We spreken dan vooral over de ‘voorraadaantasters’ die een typisch probleem vormen bij de langdurige opslag van voedingswaren.Voorraadinsecten schuilen graag diep in de goederen. Denk maar aan kevers in koffiezakken, motten tussen cacaobonen en kalanders in tarwe.

Een andere problematiek betreft de aanwezigheid van residu’s van schadelijke stoffen, hetzij restanten uit eerdere behandelingen van de goederen (methylbromide, fosfine, …), hetzij uit de goederen zelf na productie. Het betreft dan residu’s van solventen zoals benzeen, tolueen, …. Stoffen die een risico vormen voor het personeel dat instaat voor het laden/ontladen van de goederen.

Professionele vergassing door experts

Het begassen van goederen en transportcontainers vereist vaak de nodige opleiding en certificaten. De belangrijkste zijn de erkenning als speciaal erkend gebruiker of fumigatieleider door FOD Volksgezondheid en de erkenning door Douane en Accijnzen als gasmeetbedrijf.

Elk bedrijf beschikt best over een geïntegreerde aanpak gaande van inklaring tot en met verzending/verzegeling van de goederen. Uitgangspunt hierbij is proofing, monitoring en inspectie. Vroegtijdige detectie en identificatie zijn immers cruciaal in het bepalen van de verdere aanpak en kan heel wat bijkomende schade en kosten vermijden.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900