Algemene verkoopsvoorwaarden Anticimex NV

1. Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden van Anticimex (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, werken, prestaties en overeenkomsten van Anticimex en worden door de klant aanvaard door het feit van zijn bestelling bij Anticimex. Afwijkingen van de Voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze afgevaardigden, zijn enkel aan Anticimex tegenstelbaar indien schriftelijk bevestigd en geldig ondertekend door Anticimex en de klant; in dergelijk geval blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden van kracht.

2. Kosten

Behoudens andersluidende overeenkomst, gelden volgende bepalingen inzake kosten. De verpakkings- en verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Eventuele bijkomende kosten, opgelegd door de overheden, worden aan de klant doorgerekend. De klant draagt de kosten voor elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water. De verplaatsingskosten zijn ten laste van de klant indien deze aan zijn nalaten te wijten zijn. In geval van afwezigheid van de klant bij een afspraak, wordt de niet uitgevoerde behandeling beschouwd als een uitgevoerde behandeling en is de factuur verschuldigd en vervalt de garantie tot de volgende behandeling; daarenboven heeft Anticimex het recht om verplaatsingskosten voor een minimum bedrag van EUR 50 te vorderen en te factureren. Bij schorsing van prestaties om eender welke reden die niet te wijten is aan een fout van Anticimex, heeft Anticimex het recht haar kosten (zoals de verplichte werkweek voor economische werkloosheid, zoals huur, lease of afschrijvingskosten van uitrusting), aan de klant te factureren, naast 5% van het tarief van de niet-gepresteerde uren als vergoeding voor administratieve kosten van Anticimex. De klant zal Anticimex steeds minstens 10 dagen op voorhand informeren middels een aangetekend schrijven omtrent toekomstige schorsingen en reactivaties, zodat Anticimex de nodige formaliteiten kan verzorgen. Zo niet is de kost er door veroorzaakt bijkomend ten laste van de klant.

3. Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn de facturen zonder disconto betaalbaar op de maatschappelijke zetel en dit ten laatste op de vervaldag. De factuur wordt als betaald aanzien op het ogenblik dat de fondsen worden bijgeschreven op de bankrekening van Anticimex. Indien aan de klant een krediettermijn wordt toegekend, dient de betaling voor de vervaldag op de bankrekening van Anticimex te zijn bijgeschreven. De facturen zijn altijd betaalbaar door de klant, zelfs als deze een terechte vordering op Anticimex heeft; schuldvergelijking is dus uitgesloten. De facturen worden onherroepelijk geacht verzonden te zijn op datum van inschrijving in de boekhouding van Anticimex. Bij gebreke van betaling op de vervaldag van één enkele factuur worden, ook als bij bijzondere voorwaarden aan de klant een krediettermijn werd verleend, alle aan de klant toegezonden facturen terstond en in volle rechte opeisbaar en vervallen alle toegestane krediettermijnen en worden de verschuldigde bedragen verhoogd worden met een vaste en niet te verminderen schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten, vastgesteld op 15%, met een minimum van 125 Euro, van alle nog verschuldigde sommen. Bovendien zullen de niet-betaalde facturen een verwijlintrest van 1% per begonnen maand opbrengen vanaf de factuurdatum. Indien de intrestvoet bedoeld in artikel 5 van de wet van 02.08.2002 hoger is, wordt deze laatste toegepast. De vaste schadevergoeding en de verwijlintrest zijn in volle recht en zonder aanmaning verschuldigd. Alle kosten verbonden aan de inning van de facturen, waaronder advocatenkosten, zijn ten laste van de klant.

4. Wanprestaties

Enige wanprestatie van de klant, waaronder maar niet beperkt tot de betalingsvoorwaarden, geeft Anticimex het recht haar werken en prestaties op te schorten of definitief te stoppen, en wel onmiddellijk, zonder aanmaning noch voorafgaand bericht, met behoud van alle rechten, waaronder deze voorzien in de Voorwaarden, en van alle schadevergoedingen.

5. Aanvang en duur overeenkomst

Elk contract vangt aan op de datum vermeld in de overeenkomst. Als er geen aanvangsdatum vermeld staat, dan geldt de datum van ondertekening als aanvangsdatum. Als er geen datum van ondertekening vermeld staat, dan geldt de datum van eerste uitvoering als aanvangsdatum. Behoudens andersluidende overeenkomst en onder voorbehoud van de artikelen 7 en 12, worden de contracten voor een periode van drie jaar afgesloten. Zij zijn door elke partij opzegbaar met een opzegtermijn van minstens 3 maanden voor de driejaarlijkse verjaardag van de aanvang van de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan wordt de overeenkomst stilzwijgend en onherroepelijk telkens opnieuw met een nieuwe termijn van drie jaar verlengd. De klant die, om welke reden ook, de overeenkomst zou verbreken, stopzetten of beëindigen zonder voorgaande bepalingen in acht te nemen, is een vergoeding verschuldigd gelijk aan de facturatie die normaal nog zou gebeurd zijn tot het einde van de driejaarlijkse verjaardag van de overeenkomst en dit met een minimum van drie maand facturatie.

6. Betwisting/klachten

Klachten dienen op straffe van verval aangetekend te worden gemeld (a) inzake schade, zichtbare gebreken of niet-conformiteit binnen de 8 dagen na levering en (b) inzake verborgen gebreken binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek en in elk geval binnen de drie maand na levering of uitvoering.

7. Aansprakelijkheid

Het bedrag van de schadevergoeding waartoe Anticimex kan worden aangesproken, is steeds beperkt tot maximaal ofwel de opbrengst van het betreffende contract over de laatste 12 maanden, ofwel EUR 125.000,00 indien dit laatste bedrag lager is. Deze beperking geldt ook in geval van zware fout of opzet van werknemers of medewerkers van Anticimex. Anticimex kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lichtere fouten, ook al zouden deze op zichzelf strijdig zijn met de regels van het goede vakmanschap, voor schade, fouten, gebreken niet conform gemeld of buiten waarborg, voor onrechtstreekse schade, gevolgschade, commerciële schade of winstderving, waaronder financiële schade, verhoging van de algemene kosten, schade ten gevolge van verlies van sleutels, kosten voor de terugname van producten van de klant (‘third party recall’), lichamelijke schade, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens, schade te wijten aan kalkafzetting in installaties, de ouderdom of de slechte of onwettige toestand van de gebouwen, installaties, meubilair, materieel of te wijten aan een gebrek aan voorzorgen door de klant om de schade te beperken, onmogelijkheid om de geplande werking van de onderneming na te komen, of voor vorderingen door een derde ingesteld tegen de klant, zelfs indien Anticimex vooraf op de hoogte was gesteld omtrent de mogelijkheid van dergelijke schade. Voor verborgen gebreken is Anticimex enkel verantwoordelijk voor zover wordt bewezen dat Anticimex daarvan kennis had, dewelke niet wordt vermoed en is in elke geval beperkt tot drie maand na uitvoering of levering; de tijdig gegronde klachten geven aanleiding tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling, zonder dat Anticimex tot schadevergoeding is gehouden.

8. Goederen

a.Eigendom van de geleverde goederen die de klant aankoopt gaat pas over op de klant nadat deze aan Anticimex alle betalingen en andere verplichtingen ingevolge deze levering heeft vol- daan, met inbegrip van eventuele kosten, vergoedingen en Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle aanwezige goederen en blijft bestaan ook wanneer de goederen zijn verwerkt, geïncorporeerd, etc. De klant kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken; meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden ter beschikking stellen, in onderpand geven of in eigendom overdragen. In dergelijk geval heeft Anticimex het recht om de geleverde of geplaatste voorwerpen terug te halen of te doen afbreken op kosten van de klant.
b.Het risico gaat over op het moment van verzending uit de magazijnen van Anticimex.
c.De levering van producten en/of diensten houdt geenszins de overdracht of toekenning in van enig recht van intellectuele eigendom. Anticimex draagt ten aanzien van de klant geen verantwoordelijkheid voor enig intellectueel eigendomsrecht van een derde. D e goederen die Anticimex aanwendt voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen de onderhoudsovereenkomst blijven steeds eigendom van Anticimex. Bij beëindiging van de onderhoudsovereenkomst zal Anticimex schriftelijk een inventarisatie overmaken aan de klant met de goederen die aan Anticimex toebehoren en de kostprijzen hiervan. Deze goederen zullen door de klant verzameld worden en klaargezet worden voor afhaling door Anticimex ten laatste 15 dagen na de ontvangst van de inventarisatie

9. Geschil

Ieder geschil wordt naar keuze van Anticimex voorgelegd aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Anticimex of van Brussel.

10. Toepasselijk recht

De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt steeds beheerst door het Belgisch recht.

General terms and conditions of sale Anticimex NV - English

Allgemeine Verkaufsbedingungen Anticimex NV - German/Deutsch

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900